Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021

ΣΤΥΓΕΡΑ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΜΠΕΙΑ (ΚΟΥΜΑΝΙ 1908)


 Τηλεγραφεί ο εν Πύργω ανταποκριτής.

 Στυγερά δολοφονία ηγγέλθη εις Πύργον, διαπραχθείσα εις στο χωρίον Κούμανι σήμερον την εσπέραν. Ο Αγγελής Τόκας, έχων προηγουμένας αφορμάς κατά του Ανδρέα Φιλιππόπουλου, εκαιροφυλάκτησεν εις τι μέρος του χωρίου και πυροβόλησε κατ´ αυτού, διερχόμενου ανυπόπτως εκείθεν, δι όπλου γκρα. Ο Φιλιππόπουλος, πληγείς υπό των σφαιρών κυρίως, εξέπνευσε μετ´ ολίγον, ενώ ο φονεύς ετράπη εις φυγήν και εξηφανίσθη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: