Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2013

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ


«Εκλαμπρότατε Γενικέ Αρχηγέ!
Ερχόμενος προ ημερών εδώ εις Έκοβες, εσύναξα εν γένει όλα τα άρματα του τμήματος τούτου, και αμέσως έστειλα τον αδελφόν μου Κ. Δημητράκην με όλον το σώμα και απέρασεν εις Πέραν μεριάν και αυτός μεν ευρίσκεται εις μοναστηράκι και Βελιμάχι με ολίγους, το δε στράτευμα στέκει εις Νεμούταν και Λάλα έως Κούμανη παρατηρών τα κινήματα του εχθρού. Οι εχθροί αφού ελεηλάτησαν και κατεπυρπόλησαν την Αγουλινίτζαν και τα κάτω χωριά του Φαναρίου επέρασαν τον Αλφειόν και ήλθον καίοντες και λεηλατούντες τα χωρία της Γούβας Γαστούνης, και έφθασαν έως την Ώλεναν, εκεί αιχμαλώτισαν έως εξήντα ψυχάς γυναικόπεδα, απ' εκεί ήλθαν έως Χελιδόνι, και μη ευρόντες τινα υπέστρεψαν και υπήγον εις Πύργον, και αφού ηφάνισαν και αυτόν και τα πέριξ χωρία, σήμερον με γράφουν από Λάλα οι καπεταναίοι μου, ότι μέρος της καβελαρίας τραβά δια Γαστούνην, από ένα αλβανόν λαβωμένον οπού έπιασαν εις ένα χωρίον της Γαστούνης ζώντα, επληροφορήθησαν, ότι το κίνημα του εχθρού αποβλέπει δια το Μισολόγγι να κάμη την έφοδον, ο αδελφός μου Κ. Δημητράκης με γράφει σήμερον, ότι συνεσωματώθησαν υπέρ τους οκτακοσίους στρατιώτας εκεί, και ότι ηκούσθησαν και με τους καπελήσιους και έχουν τας αναγκαίας βάρδιας, ομοίως και αυτοί έχουν καλά ωχυρωμένας τασ αναγκαίας θέσεις, με γράφει προς τούτοις, ότι ερρέθη λόγος αδέσποτος, πως οι εχθροί έκαμαν απόβασιν....................................ότι νέα έχετε από αυτού από Αρκαδίαν, Μεσσήνιον κόλπον, Φανάρι και Ναύπλιον ιδεάσετέ μου δια ρέγουλάν μου».
Νοεμβρίου 15, από Βιζίτζη 1825
ο αδελφός

Κανέλος Δεληγιάννης

Δεν υπάρχουν σχόλια: