Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2012

AΠΟΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΗΛΕΙΑΣ


1. ΜΟΝΗΔΡΙΟΝ ΑΓΟΥΛΙΝΙΝΤΖΑΣ
Παρά τον ποταμόν Αλφειόν κείμενο επ' ονόματι της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, άνευ ηγουμένου. Κτήματα: έναν αμπελώνα στρέμματα 2, αγροκήπιον ένα στρέμματα 20 το οποίον είναι υπό την εξουσίαν των κατοίκων αυτής.
2. ΜΟΝΗΔΡΙΟΝ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑΣ
Κείμενον μέσον του χωρίου Βολάντζα και του Αλφειού ποταμού, άνευ ηγουμένου. Κτήματα: ελαίαι ρίζαι 30, αγροκήπιον στρέμματα 2 με διάφορα δένδρα, αμοραίαις 25, καρυδιαίς 3, λεμονιαίς 10, μένουν υπό την εξουσίαν των κατοίκων του χωρίου Βολάντζας.

3. ΜΟΝΗΔΡΙΟΝ ΣΕΠΕΤΟΥ
Μονήδριον της Θεοτόκου επ' ονόματι Σεπετόν, κείμενον εις την επαρχίαν Φαναρίου, προστατευόμενον παρά τινός μοναχού Βησαρίωνος καλουμένου μεθ' ενός αυταδελφού του ιερομονάχου έχοντες έχοντας δύο υπηρέτας.
Κτήματα: Ελαίαι ρίζαι 30, αγροκήπια μετά διαφόρων δένδρων, γήδια 20, βόας 2, μελίσσια 10, αγελάδια 1, ίππον 1. το ήμισυ του χωρίου του παρά το Μονήδριον το οποίον εκυρίευσαν οι Οθωμανοί, και μετά την επανάστασιν οι κάτοικοι κοινώς της Επαρχίας Φαναρίου το έθεσαν αύθις υπό την εξουσίαν του Μονηδρίου τούτου. Τα καταλύματά του όλα ερείπια.
4. ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Ο ναός Αγίου Νικολάου εις Ανδρίτσαιναν, το καθολικόν, είχε δύω εργαστήρια και μέρος γης. Τα μεν εργαστήρια έδοσαν εις ενοίκιον αναπόσπαστον, την δε γην επώλησαν δια την ευπρέπειαν του ναού, πυρποληθείς και αυτός και οι λοιποί παρά των εχθρών. Δύω ναοί εις την πόλιν Καρυταίνης, οι οποίοι ως λέγουν οι επίτροποι αμοιρούν κτημάτων.
5. ΜΟΝΗΔΡΙΟΝ ΠΑΡΘΕΝΩΝΩΝ
Μονήδριον Παρθενώνων παρά την πόλιν Ανδρίτσαινας έχων τέσσαρας ή πέντε καλογραίας. Κτήματα: 2 ή 3 στρέμματα αμπελώνας, έως πεντέξ στρέμματα γης, νεμόμενοι τα προς το ζην δια της εργασίας των και βοηθούμενοι και παρά των Χριστιανών, η μια εξ αυτών περιήρχετο και εσύναζε τρόφιμα και έλαιον.
6. ΜΟΝΗΔΡΙΟΝ ΖΟΥΡΤΣΗΣ
Μονήδριον εις την κωμόπολιν Ζούρτσης υποκείμενον εις την Μητρόπολιν ταύτην από τον πρώτον λεγόμενον Χαρμπενδέ. Έχει σχεδόν δυώμισυ ζευγαριών γην, ήτις είναι πτωχή, εφέτος εσύναξε γέννημα πρώϊμον και όψιμον πινάκια είκοσι δύω, πέρυσι δεκατρία, φθάνει κατά καιρούς και 35: πινάκια, το στάρι φθάνει 36: και 38: κατά τον καιρόν, το κριθάρι 25 και 28: το αραποσίτι 32: Έχει και ελαίας ρίζας έως 100, εις κάθε δύω έτη δίδουν ανά 50 ή 60 οκάδας λάδι. Από ταις καρυδαίαις, όταν ευτυχήσουν, συνάζει ανεξόδως 5:6: έως 7: πινάκια καρύδια, το κάθε πινάκιο πωλείται 11:12: και 13 γρόσια, εφέτος δεν έδοσαν ολότελα καρπόν.
1830 Φεβρουαρίου 18. Εξ Αρκαδίας
Ο Εκκλησιαστικός Τοποτηρητής
Χριστιανουπόλεως
Αμβρόσιος Φραντζής
Από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.)
Πηγή: www.antroni.gr
Σήμαντρο Μονής

Δεν υπάρχουν σχόλια: