Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022

ΦΟΝΟΣ ΕΝ ΗΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΣΗΜΟΥ ΖΩΟΚΛΕΠΤΟΥ ΙΠΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΙΑΡΜΕΝΑ

Παρά του εν εν Πύργω  ανταποκριτικού μας ελάβομεν το ακόλουθο τηλεγράφημα:

Τηλεγραφήματα προς τας ενταύθα αρχάς ανήγγειλον τον ακόλουθον δραματικόν φόνον αρχιζωοκλέπτου Δήμ Ίπη λαβόντα χώραν χθες έξωθι του χωρίου Ώλενα του ομώνυμου δήμου. Ο ζωοκλέπτης Ίπης ή μάστιγξ ολοκλήρων επαρχιών είχε κλέψει προ ημερών τους ίππους των χωρικών Γ. Αστερή και Αθ. Χρονόπουλου καταδιωχθείς δε υπό του αστυνόμου Πηνείων κ. Άνθ. Κάτρη δεν συνελήφθη καταφυγών μετά των κλαπέντων ζώων εις άγνωστον μέρος. 

Ο κάτοχος του ίππου Αθ. Χρονόπουλος εξήλθεν ένοπλος ανά τα χωρία της Πηνείας και της Ωλένης προς ανεύρεσιν των κλοπιμαίων ζώων, διερχόμενος δ´ έξωθεν της Ωλένης δύσβατον και κρημνώδες μέρος, είδεν εντός σπηλαίου προσδεμένους, τους δύο ίππους και παρ´ αυτούς τον ζωοκλέπτην Ίπην όστις ιδών απροόπτως τον Χρονόπουλον εξάγει περίστροφον έτοιμος να πυροβολήση, αλλά ο Χρονόπουλος προλαβών πυροβολεί δις δι ´ όπλου γκρά όπερ έφερεν και εξαπλώνει νεκρόν τον ζωοκλέπτην. Μετά τον φόνον ο δράστης αφίκετο εις Πύργον και παρουσιάσθη ενώπιον των αρχών ομολογήσας και το έγκλημα και δεχθείς τα συγχαρητήρια του αστυνόμου Πηνείας.

Ο φονευθείς ήτο εις των φοβεροτέρων ζωοκλεπτών, έχων συνεταιρισμούς με τους ζωοκλέπτας πολλών επαρχιών. Επί τη εξοντώσει οι κάτοικοι των δήμων Πηνείας και Ωλένης ανέπνευσαν απαλαγέντες φοβερά μάστιγος.

Η εκλείψασα ζωοκλεπτική έξοχότης ήλκε την καταγωγήν εκ του χωρίου Γιάρμενα της Λαμπείας.

Ο ΦΟΝΟΣ ΤΟΥ ΖΩΟΚΛΕΠΤΟΥ ΙΠΗ

Παραληφθείσαι λεπτομέρειαι. Πως εμέθυσε δύο χωροφύλακας και απέδρα.

Γράφει ημίν ο εν Πύργω ανταποκριτής:

Ο φόνος του αρχιζωοκλέπτου Ίπη πλήρη χαρά στους κατοίκους του Δήμου Ωλένης, Πηνείας και Λαμπείας ένθα είχε καταστή το αληθές φόβητρον. Ο δράστης Αθανάσιος Χρονόπουλος Όταν έφτασε εις την σπηλιά παρά τον υδρόμυλον Ζάγκλαρη είδε τον ίππων του δεδεμένον μεθ´ ενός εταίρου ίππου και δύο ημιόνων, τους οποίους είχε κλέψει εκ Μαγουλιάνων και για την επιστροφή των οποίων εζήτει δραχ. 300.

Ο φονευθείς Ίπης κατώρθου κλέπτων  ίππους εκ διαφόρων μερών της Ηλείας να υποχρεή τους κυρίους, όπως αγοράζωσι τα ζώα των χωρίς να τολμώσι να αναφέρωσι το ελάχιστον εις τας αρχάς.

Προ ημερών είχε συλληφθεί παρά του αστυνόμου Πηνείας κ. Κάτρη, όστις σιδεροδέσμιον υπό συνοδείαν δύο χωροφυλάκων τον απέστειλεν είς Πύργον.

Καθ´ οδόν όμως έξωθεν του χωρίου Μπεσαρά ο Ίπης παρέθηκε γεύμα εις τους συνοδούς χωροφύλακας, τους οποίους και εμέθυσε.

Κατόπιν οι χωροφύλακες βεβαρυμένοι έπεσαν να κοιμηθώσι, φροντίσαντες να σιδηροδέσωσι τας χείρας των με τας του απαγόμενου, όστις ιδών αυτούς βαθέως κοιμωμένους έλαβε το κλειδίον εκ της φυσιγκοθήκης του χωροφύλακος ήνοιξε τα δεσμά και έφυγε. Οι δύο χωροφύλακες παραπέμφθησαν εις στο στρατοδικείον. Αμέσως μετά τον έν τω ανωτέρω σπηλαίω ο αστυνόμος Ωλένης απέστειλε τον λοχίαν Ν. Παπάν, όστις παρέλαβε τους δύο ημιόνους, ανήκοντας εις παραχειμάζοντας χωρικούς εν τω χωρίω Μπουζάραινα.

ΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 29-30.06.1904

Πηγή:www.antroni.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια: