Τρίτη 22 Ιουλίου 2008

Έβαλε «το μαχαίρι στο κόκαλο»

Έβαλε «το μαχαίρι στο κόκαλο»
Η εφημερίδα «Θέση» της Ηλείας με το δισέλιδο άρθρο της στις 10 Ιουλίου «αντί για επιβράβευση χαράτσι» δημοσιεύει φωτογραφίες παράνομων ανασκαφών και κατεστραμένων μνημείων βάζοντας βαθιά «το μαχαίρι στο κόκαλο»
Αναλύει όλο το ιστορικό με τους διαρκείς αγώνες μας ε­νάντια στην γραφειοκρατία και την προκλητική αδιαφορία του υπουργείου Πολιτισμού, αγώνες που ενίοτε ενοχλούν τους «δημόσιους υπάλληλους» του εν λόγω υπουργείου...! Χαρακτηριστικά, ο συντάκτης του άρθρου αναφέρει: «...δηλαδή, αντί οι υπάλληλοι να σηκωθούν απ’ τις καρέκλες τους και να πάνε να μαζέψουν απ’ τις καφετέριες, τις μά­ντρες και τα ρέματα τα αρχαί­α, εξανάγκασαν τον κ. Παπα­ντωνόπουλο σε ένα υπέρογκο χαράτσι, ενδεχομένως για να τον αποτρέψουν να ξανασχο­ληθεί με το θέμα».
Και συνεχίζε λέγοντας πως « με τη διατίμηση της πολιτισμικής μας κληρονομιάς, με πλήρη τιμοκατόλογο που θα έπρεπε να φέρει τον τίτλο “για τα λεφτά τα κάνω όλα”. Δηλαδή, αν διαθέτεις τα α­παραίτητα λεφτά, μπορείς α­κόμα και να μετακινείς τα αρ­χαία ευρήματα. Αν βάλεις κάτι παραπάνω, μπορείς να διακο­σμήσεις με φωτογραφίες αρ­χαιοτήτων ακόμα και κιλότες για εμπορικούς σκοπούς! Και τα Αρχαιολογικό Συμβούλια σε ρόλο μπακάλη να ανεβοκα­τεβάζουν την ταρίφα κατά το δοκούν! Αν έχεις λεφτά μπορείς να καταγγέλλεις παράνομες ανασκαφές, καταστρο­φές και μετακινήσεις αρχαιο­τήτων».
Κλείνοντας, η εφημεριδα Θέση αναφέρει: Αυτό ακριβώς είπε και ο κ. Λιάπης στον κ. Παπαντωνό­πουλο. Αν δεν έχεις (λεφτά), μη μας ζαλίζεις το «πολιτικό σθένος»
Ευχαριστούμε όλο σχεδόν τον τύπο της Ηλείας που ανταποκρίθηκε με καυστικά σχόλια και φωτογραφίες για τη διάσωση του αρχαίου Λασιώνα.
Απευχόμαστε να τηρήσει το ΥΠ.ΠΟ και ιδιαίτερα η Ζ’ ΕΚΠΑ Ολυμπίας το γράμμα του νόμου και με τις εφημερίδες όπως έκαναν με μας τους ανίσχυρους ή άραγε «θα βάλουν την ουρά στα σκέλια»...
Λυπούμαστε που οι βουλευτές της Ηλείας, οι πολιτευτές και η τοπική αυτοδιοίκηση «κοιμούνται με τα τσαρούχια» ή «σφυρίζουν αδιάφορα» όπως λέει και σοφός λαός μας.
thesi.jpg
eφημερίδα Θέση1 σελ. 10.jpg
Τον κ. Κωνσταντίνο Πα­παντωνόπουλο τον ξέρετε οι περισσότε­ροι από τους αγώνες του υ­πέρ της βυζαντινής αρχαιότη­τας του Αγίου Σκυλοκέφαλου στο Αντρώνι που έχει παρα­δοθεί από τους αρμόδιους στη φθορά. Η αγάπη του για τον τόπο του τον έχει οδηγή­σει σε έναν διαρκή αγώνα ε­νάντια στην γραφειοκρατία και την προκλητική αδιαφορία του υπουργείου Πολιτισμού, αγώνας που ενίοτε ενοχλεί τους «δημόσιους υπάλληλους» του εν λόγω υπουργείου. Ω­στόσο, η τελευταία «διαμάχη» του κ. Παπαντωνόπουλου με το ΥΠ.ΠΟ. ξεπερνά ακόμα και τα όρια του φανταστικού. Ας πάρουμε όμως την ιστορία απ’ την αρχή.­
Στον Δήμο Φολόης, στη θέ­ση Κουτί, βρίσκεται η αρχαία πόλη Λασίωνα που σήμερα έ­χει σχεδόν εξαφανιστεί. Στην πόλη πριν λίγα χρόνια υπήρ­χαν μεγάλα τείχη, πολυγωνι­κοί πύργοι, ναοί με ιωνικούς κίονες, η ονομαζόμενη τρά­πεζα, παράλληλα οικοδομήμα­τα, θεμέλια πολλών τετράγω­νων κτηρίων και η τοποθεσία που ονομαζόταν από τους ντόπιους Τριστύλι αφού υ­πήρχαν ακόμη εκεί όρθιες τρεις κολώνες. Οι παράνομες ανασκαφές, οι μετακινήσεις και οι καταστροφές των αρ­χαιοτήτων της αρχαίας αυτής πόλης είναι γνωστές τόσο στους ντόπιους όσο και στους υπαλλήλους του ΥΠ.ΠΟ. Η περιοχή είναι διάσπαρτη από σπασμένους κίονες στις άκρες των χωραφιών μέσα στον αρχαιολογικό χώρο, από αρχαιότητες μέσα σε καλ­λιεργημένα χωράφια, από δια­λυμένα αρχιτεκτονικά μέλη ­«έργο» των μηχανημάτων που ίσιωναν τα χωράφια, μέσα στα ρέματα δεξιά και αριστε­ρά του λόφου του αρχαίου Λασιώνα. Εκτός αυτών, αρχαία ευρήματα «διακοσμούν» κατα­στήματα της περιοχής ενώ εντοπίστηκαν ακόμα σε μάντρα με οικοδομικά υλικά.
Ο κ. Παπαντωνόπουλος αρνούμενος να αποδεχτεί την ανωτέρω κατάσταση, «ενόχλησε» κατ επανάληψη την Ζ Εφορεία Αρχαιοτήτων. Η τελευταία, σε έγγραφο της με αριθμό πρωτ.: 5469 στις 22 ­Νοεμβρίου 2006 ενημέρωσε τον κ. Παπαντωνόπουλο ότι: «…έχει ενταχθεί στις προτε­ραιότητές της για το έτος ­2007 και προβεί στην κατά νόμο οριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου με τις διάσπαρτες και γνωστές σε αυτήν αρχαιότητες…». Δυστυχώς μέχρι σήμερα η υπηρεσία δεν έχει προβεί σε καμία ενέργεια, γεγονός που ανάγκασε τον κ. Παπαντωνόπουλο να επανέλθει εκ νέου προκειμέ­νου να μπει ένα τέλος βεβήλωση της πoλιτισμικής μας κληρονομιάς, βεβήλωση που κατέγραψε με τη φωτο­γραφική του μηχανή και, δια του λόγου το αληθές, θα μπο­ρούσε να δει κανείς στην ι­στοσελίδα www.antrοnί.gr
Φαίνεται, όμως, πως η κίνη­ση αυτή του κ. Παπαντωνόπουλου ενόχλησε περισσότερο απ' ότι περίμενε κανείς τους αρμόδιους.
Η απάντηση λοιπόν, που έδωσαν σε αυτόν τον «ανήσυχο» πολίτη οι φύ­λακες της πολιτισμικής μας κληρονομιάς ήταν πως για κάθε φωτογραφία που έχει α­ναρτηθεί στην παραπάνω ι­στοσελίδα θα πρέπει να πλη­ρώσει στο ΥΠ.ΠΟ. 120 ευρώ το μήνα, διαφορετικά θα πρέπει να αποσύρει τις φωτογραφίες με τις κατεστραμμένες αρ­χαιότητες που εκθέτουν ανε­πανόρθωτα τους αρμόδιους! Δηλαδή, αντί οι υπάλληλοι να σηκωθούν απ’ τις καρέκλες τους και να πάνε να μαζέψουν απ’ τις καφετέριες, τις μά­ντρες και τα ρέματα τα αρχαί­α, εξανάγκασαν τον κ. Παπα­ντωνόπουλο σε ένα υπέρογκο χαράτσι, ενδεχομένως για να τον αποτρέψουν να ξανασχο­ληθεί με το θέμα.
Μάταια ο κ. Παπαντωνόπου­λος απευθύνθηκε ακόμα και στον υπουργό Πολιτισμού ε­ξηγώντας του πως η ιστοσε­λίδα δεν αποκομίζει κανένα άμεσο ή έμμεσο οικονομικό ό­φελος και πως μοναδικός της σκοπός είναι η ενημέρωση του κόσμου και η ευαισθητο­ποίησή του στα θέματα της ιδιαίτερης πατρίδας του, το Α­ντρώνι. Η απάντηση ήταν η ι­δια: ή πληρώνεις ή ξέχνα την ιστορία των κατεστραμμένων αρχαιοτήτων.
Η αλήθεια, βέβαια, είναι πως η πολιτισμική μας κληρονομιά έχει βγει προ πολλού στην διατίμηση. Στην ιστοσελίδα του ΥΠ.ΠΟ. μπορεί κανείς να βρει πλήρες τιμοκατόλογο που θα έπρεπε να φέρει τον τίτλο «για τα λεφτά τα κάνω όλα». Δείτε ένα παράδειγμα: Φωτογράφηση χωρίς μετα­κίνηση αντικειμένων ή άνοιγ­μα προθηκών, χωρίς ρευματοληψία 20 ευρώ ανά αντικείμε­νο και με ρευματοληψία 25 ευρώ ανά αντικείμενο. Με με­τακίνηση αντικειμένων ή ά­νοιγμα προθηκών, χωρίς ρευ­ματοληψία 70 ευρώ ανά αντι­κείμενο και με ρευματοληψία 100 ευρώ ανά αντικείμενο.
Γενικές φωτογραφικές λή­ψεις μεμονωμένων Μνημείων σε Αρχαιολογικούς Χώρους, καθώς και στον εσωτερικό χώρο ή στον αύλειο χώρο Αρ­χαιολογικών Μουσείων και Αρχαιολογικών Συλλογών χω­ρίς εστιασμό σε μεμονωμένα αντικείμενα: 160 ευρώ ημερη­σίως. Για φωτογράφηση με ε­παγγελματική μηχανή για ε­μπορικούς, διαφημιστικούς σκοπούς με παρεμβολή προ­σώπων σε Αρχαιολογικούς Χώρους, Μνημεία και Μουσεία καταβάλλονται τέλη φωτο­γράφησης 1000 ευρώ ημερη­σίως για κάθε Αρχαιολογικό Χώρο ή Μνημείο. Τα τέλη μπο­ρεί να προσαυξάνονται κατά περίπτωση κατά την κρίση των Αρχαιολογικών Συμβουλί­ων εφόσον χορηγείται η α­παιτούμενη άδεια. Δηλαδή, αν διαθέτεις τα α­παραίτητα λεφτά, μπορείς α­κόμα και να μετακινείς τα αρ­χαία ευρήματα. Αν βάλεις κάτι παραπάνω, μπορείς να διακο­σμήσεις με φωτογραφίες αρ­χαιοτήτων ακόμα και κιλότες για εμπορικούς σκοπούς! Και τα Αρχαιολογικό Συμβούλια σε ρόλο μπακάλη να ανεβοκα­τεβάζουν την ταρίφα κατά το δοκούν!
Αυτό ακριβώς είπε και ο κ. Λιάπης στον κ. Παπαντωνό­πουλο. Αν έχεις λεφτά μπορείς να καταγγέλλεις παράνομες ανασκαφές, καταστρο­φές και μετακινήσεις αρχαιο­τήτων. Αν δεν έχεις, μη μας ζαλίζεις το «πολιτικό σθένος»…
eφημεριδα Θέση 2 σελ. 11.jpg

Δεν υπάρχουν σχόλια: