Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2011

Μάχη Πολίτζας και παρατυπίες στα πιστοποιητικά Σισίνη


ΠΑΡΑΤΥΠΙΕΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΣΙΣΙΝΗ
1.
Εν Δίβρη τη 15 9βρίου 1841*
Αίτησις Γιαννάκη Κοντού
Κατοίκου Δίβρης του δήμου Λαμπίας της επαρχίας Ηλείας ετών 40
Περί Αριστείου.
Προς  επί των Στρατιωτικών Β. Γραμματείαν της Επικρατείας.
Σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. 3380 εγκύκλιον της Β. ταύτης Γραμματείας, αναφέρω ο υποφαινόμενος ότι εις την ταπεινήν μου ταύτην αναφοράν ότι άμα ήρχισεν ο υπέρ ανεξαρτησίας της φίλης πατρίδος ιερός αγών έλαβον τα όπλα και παρευρέθην εις τας κατά του εχθρούμάχας Πούσι, Πατρών, Σαραβαλίου, λεβιδίου, Αθηνών και Δερβενακίων. Δια τας εκδουλεύσεις μου ταύτας διεύθυνα εντεύθεν πιστοποιητικόν δια του ενταύθα Δημάρχου λαμπείας εξαιτούμενος την ανήκουσαν αμοιβήν αλλ’ είτε στερήθηκα είτε άλλως πως μέχρι τούδε δεν έλαβον καμίαν αμοιβήν και τούτο διομολογείται από τους συναγωνιστάς μου και από το επί συνημμένον πιστοποιητικόν του Στρατηγού μας Κου Σισίνη Συνταγματάρχου υπό ημερομηνίαν 12 του Μηνός 9βρίου. Δηλ. ότι έλαβον προσωπικώς μέρος.
Εσωκλείω όθεν εις την Β. Ταύτην Γραμματείαν το μνησθέν πιστοποιητικόν επικαλούμενος την δικαιοσύνην Της να ευαρεστηθή την Βασιλικήν χάριν του εθνοσήμου.
Εύελπις της δικαίας μου Ταύτης αιτήσεως. Υποσημειούμαι με βαθύτατον Σέβας
Ο ευπειθέστατος
Γιαννάκης Κοντός αγραμμ.
Δια (ίσως) Δημ. Ράλης; (αντ’ αυτού)
Αριθμ. 1087
Ο Δήμαρχος Λαμπείας
Δηλοποιεί ότι
Ο Δημότης Γιαννάκης Κοντός κάτοικος Δίβρης υπηρέτησε στρατιωτικώς δεν εκατηγορήθη ποτέ επί εγκλήματι, δεν φέρει άλλος την αυτήν ονοματεπωνυμίαν εις τον αυτόν Δήμον.
Ο Δήμαρχος
Τ.Σ.
Χ. Στεφανόπουλος
Πιστοποιητικόν ότι:
Ο επιφέρον το παρόν μου Γιαννάκης Κοντός εκ Πορετζό του Δήμου λαμπείας της Διοικήσεως Ηλείας υπηρέτησεν απ’ αρχής της Επαναστάσεως στρατιωτικώς παρευρεθείς εις τας μάχας Πούσι, Πολύτζα, Πάτρας, λεβίδι, ότι καθ’ όλον το ρηθέν διάστημα έδειξεν πειθαρχίαν και προθυμίαν εις τα στρατιωτικά του καθήκοντα φερθείς πάντοτε με γεναιότητα και πίστιν. Κατά αίτησίν του επαφίεται το παρόν δια να του χρησιμεύσει όπου ανήκει.
Γαστούνη 12 9βρίου 1841
Χ. Σισίνης
Συνταγματάρχης


Αριθμ. 87
Επικυρούται η γνησιώτης  της ανωτέρω υπογραφής του Συνταγματάρχου κου Χρ. Σισίνη
Εν Γαστούνη την 12- Νοεμβρίου 1841
Ο Δήμαρχος Ήλιδος
Θιοχάρης Σπιλιόπλος
2.
Εν Δίβρη τη 15 9βρίου 1841
Αίτησις Πολυζώη Πορετζάνου ή Δημητρακόπουλου
Κατοίκου Δίβρης του δήμου Λαμπίας της επαρχίας Ηλείας ετών 43
Περί Εθνοσήμου.
Προς  επί των Στρατιωτικών Β. Γραμματείαν της Επικρατείας 255
Σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. 3380 εγκύκλιον της Β. ταύτης Γραμματείας, αναφέρω ο υποφαινόμενος δια της ταπεινής μου ταύτης αναφοράς ότι άμα ήρχισεν ο υπέρ ανεξαρτησίας της φίλης πατρίδος ιερός αγών έλαβον τα όπλα και παρευρέθην εις τας κατά των εχθρώνΜάχας Πούσι, Πατρών, Σαραβαλίου, Λεβιδίου, Αθηνών και Δερβενακίων.
Δια τας εκδουλεύσεις μου ταύτας διηύθυνα πιστοποιητικόν δια του ενταύθα Δημάρχου Λαμπίας εξαιτούμενος την ανείκουσαν αμοιβήν αλλά είτε περιέπεσεν είτε άλλως πως μέχρι τούδε δεν έλαβον καμμίαν αμοιβήν και τούτο διομολογείται και από τους συναγωνιστάς μου και από το επί συνημμένον πιστοποιητικόν του Στρατηγού μας Κου Σισίνη Συνταγματάρχου υπό ημερομηνίαν 12 του Μηνός 9βρίου δηλ. ότι έλαβον προσωπικώς μέρος.
Εσωκλείω όθεν εις την Β. Ταύτην Γραμματείαν το μνησθέν πιστοποιητικόν επικαλούμαι την δικαιωσύνην της να ευαρεστηθή να επιδαψιλεύσει εις τον υποφαινόμενον την Βασιλικήν χάριν του εθνοσήμου.
Εύελπις της δικαίας μου ταύτης αιτήσεως υποσημειούμαι με βαθύτατον Σέβας
Ο ευπειθέστατος
Πολυζώης Πορετζάνος ή Δημητρακόπουλος αγραμμ.
Δια Α.Χ. Γιανναροπούλου
Αριθμ. 1086
Ο Δήμαρχος Λαμπείας
Δηλοποιεί ότι ο Δημότης Πολυζώης Πορετζάνος ή Δημητρακόπουλος κάτοικος Δίβρης δεν εκατηγορήθη ποτέ επί εγκλήματι, δεν φέρει έτερος την αυτήν ονοματεπωνυμίαν εις  αυτόν Δήμον.
Την  27 10/βρίου 1841 Δίβρη
Ο Δήμαρχος / Τ.Σ.
Χ. Στεφανόπουλος
Πιστοποιητικόν ότι:
Ο επιφέρον το παρόν μου Πολυζώης Δημητρακόπουλος εκ του χωρίου Πορετζό του Δήμου Λαμπείας της Διοικήσεως Ηλείας απ/αρχής της επαναστάσεως υπηρέτησεν στρατιωτικώς παρευρεθείς εις τας Μάχας Πολύτζα, Πούση, Πάτρας, Λεβιδίου, ότι καθόλον το ρηθέν διάστημα έδειξεν πειθαρχίαν και προθυμίαν εις τα στρατιωτικά του καθήκοντα φερθείς πάντοτε με γενναιότητα και πίστιν.
Κατά αίτησίν του επαφίεται το παρόν δια να του χρησιμεύσει όπου ανήκει.
Γαστούνη 12 9βρίου 1841
Χ. Σισίνης
Συνταγματάρχης
Αριθμ. 87
Επικυρούται η γνησιώτης  της ανωτέρω υπογραφής του Συνταγματάρχου κου Χρυσ. Σισίνη
Εν Γαστούνη την 12- Νοεμβρίου 1841
Ο Δήμαρχος Ήλιδος / Τ.Σ.
Θιοχάρης Σπιλιόπλος
Αναδημοσίευση από το περιοδικό Δίβρη,  τεύχη 110, 112. (Άρθρα του «Ακρώρειου» Νίκου Παπανικολάου από τα Τσίπιανα).
Αμφίβολη είναι η συμμετοχή των παραπάνω πολεμιστών στην μάχη της Πολίτζας, που διεξήχθη την 17ην Μαΐου 1821. Οι εν λόγω πολεμιστές δεν αναφέρουν τίποτα, σύμφωνα πάντα με την υποβληθείσα από τους ίδιους, αίτηση παροχής πιστοποιητικού εκδουλεύσεων. Αναρωτούμαι πως ο κύριος Χρύσανθος Σισίνης  αν και δεν παρευρέθηκε στην μάχη, ούτε καν την μνημονεύει πουθενά, όμως όψιμα (μετά την απελευθέρωση) ανακάλυψε, ότι οι υποφαινόμενοι πολέμησαν στην εν λόγω μάχη, χωρίς οι αιτούντες να θυμούνται αν πολέμησαν. Ποίος λόγος συνέτρεχε και προσκόλλησε στο πιστοποιητικό την συμμετοχή αγωνιστών, σ’ αυτή την αμφιλεγόμενη (εκ μέρους των Σισιναίων) μάχη;
Μήπως θέλησαν να καλύψουν ιστορικά αυτό το κενό, στην υπόθεση προδοσίας του Γιώργη Γιαννιά και να αποποιηθούν των τεράστιων ευθυνών, που βάραιναν υπερβολικά τον στρατηγό Γεώργιο Σισίνη, πατέρα του Χρυσανθόμπεη και Μιχαήλμπεη Σισίνη;
Ύστερα από αυτά και από πολλά άλλα πιστοποιητικά που εδόθησαν από τους Σισιναίους, συμπεραίνουμε  ότι ή δεν γνώριζαν για ποιους αγωνιστές και μη υπόγραφαν και «μοίραζαν πιστοποιητικά με το τσουβάλι» (όπως προανέφερα σε προηγούμενο άρθρο μου) ή αποσκοπούσαν  σε κάτι ύποπτο. Είμαι πεπεισμένος ότι στη Γαστούνι Ήλιδος μετά την απελευθέρωση, είχε στηθεί μια «μηχανή» παροχής πιστοποιητικών αναγνώρισης αγωνιστών.
Πηγή: www.antroni.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: