Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2014

Ορισμός Αντιδημάρχων & μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο δήμο αρχαίας Ολυμπίας     ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              
              ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ                                                          Αρχαία Ολυμπία,  01/09/2014
ΔΗΜΟΣ   ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ                                    Αριθμ. Πρωτ. :  11865ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων & μεταβίβαση αρμοδιοτήτων»

ΑΠΟΦΑΣΗ  195 / 2014
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

·         Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87).
·         Την υπ' αριθμ. 15150/15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.
·         Τις διατάξεις της παραγράφου 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με τον ορισμό αντιδημάρχων οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία.
·         Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. (αποφ. 11247 - ΦΕΚ 3465/28.12.2012 τεύχος Β’), σύμφωνα με τα οποία ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας υπάγεται στην κατηγορία των Δήμων με πληθυσμό από 5.000 έως 20.000 κατοίκους.
·         Το γεγονός ότι ο Δήμος μας εμπίπτει στις ανωτέρω διατάξεις και επομένως μπορούν να ορισθούν έως τέσσερις (4) Αντιδήμαρχοι, εκ των οποίων οι δύο δικαιούνται αντιμισθίας.
·         Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ 231/ Τεύχος Δεύτερο/ 09-02-2012).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει τους κατωτέρω  Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, με θητεία δυόμισι ετών, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή από 01/09/2014 έως 28/02/2017, μεταβιβάζοντας σε αυτούς αρμοδιότητες, όπως παρακάτω:

1.  Ορίζει τον κ. Δεββέ Γεώργιο του Πάνου Αναπληρωτή Δήμαρχο και καθ’ ύλην έμμισθο Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
- Υπεύθυνο αυτοτελούς τμήματος προγραμματισμού, οργάνωσης και πληροφορικής.
- Υπεύθυνο ολυμπιακών θεμάτων και διεθνών σχέσεων του Δήμου.
- Υπεύθυνο αυτοτελούς τμήματος τοπικής οικονομικής ανάπτυξης.
- Υπεύθυνο θεμάτων τουρισμού και προβολής.
-Υπεύθυνο για την καλή οργάνωση και λειτουργία της πόλης της Ολυμπίας (σχέδιο πόλης, πάρκινγκ, είσοδος κλπ).
- Υπεύθυνο πολιτισμού και παιδείας.
- Εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα του τομέα ευθύνης του.
- Υπογραφή συμφωνητικών – γνησίων υπογραφής – φωτοαντιγράφων – βεβαιώσεων κλπ.
- Την εκπροσώπηση του Δήμου στα δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς του.
- Την εξουσιοδότηση της υπογραφής σε θέματα των ανωτέρω τομέων.
Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί τα καθήκοντά του και μεταβιβάζει το δικαίωμα υπογραφής σε κάθε θέμα (δαπάνες, ληξιαρχείο κλπ.).

2.  Ορίζει τον κ. Γιαννακόπουλο Πέτρο του Νικολάου καθ’ ύλην έμμισθο Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
- Υπεύθυνο διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου.
- Υπεύθυνο κατάρτισης και εκτέλεσης προϋπολογισμού.
- Υπεύθυνο θεμάτων υγείας, πρόνοιας και κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου.
- Υπεύθυνο θεμάτων νεολαίας και αθλητισμού.
- Εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα του τομέα ευθύνης του.
- Για την Δημοτική Ενότητα Φολόης θα ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α. Ευθύνη και λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών που παραμένουν στην δημοτική ενότητα.
β. Παρακολούθηση των έργων και εργασιών που εκτελούνται στην δημοτική ενότητα.
γ. Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην δημοτική ενότητα.
δ. Υπογραφή με εξουσιοδότηση δημάρχου βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στην δημοτική ενότητα.
ε. Τέλεση πολιτικών γάμων.
στ. Την υπογραφή των πάσης φύσεως ληξιαρχικών πράξεων που συντάσσονται στην δημοτική ενότητα όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο ληξίαρχος.
ζ. Συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων.
- Υπογραφή συμφωνητικών – γνησίων υπογραφής – φωτοαντιγράφων – βεβαιώσεων κλπ.
- Την εκπροσώπηση του Δήμου στα δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς του.
- Την εξουσιοδότηση της υπογραφής σε θέματα των ανωτέρω τομέων.

3.  Ορίζει τον κ. Φλέσσα Παναγιώτη του Θεοδώρου καθ’ ύλην άμισθο Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
- Υπεύθυνο τεχνικών υπηρεσιών.
- Υπεύθυνο περιβάλλοντος και πολεοδομίας.
- Υπεύθυνο κατάρτισης και εκτέλεσης τεχνικού προγράμματος.
- Υπεύθυνο ακίνητης περιουσίας.
- Υπεύθυνο ηλεκτροφωτισμού.
- Εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα του τομέα ευθύνης του.
- Τέλεση πολιτικών γάμων.
- Υπογραφή συμφωνητικών – γνησίων υπογραφής – φωτοαντιγράφων – βεβαιώσεων κλπ.
- Την εκπροσώπηση του Δήμου στα δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς του.
- Την εξουσιοδότηση της υπογραφής σε θέματα των ανωτέρω τομέων.

4.  Ορίζει τον κ. Γεωργακόπουλο Γεώργιο του Βασιλείου καθ’ ύλην άμισθο Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
-  Υπεύθυνο για τη συντήρηση, εποπτεία και καλή λειτουργία του αγροτικού δικτύου.
- Υπεύθυνο πολιτικής προστασίας.
- Υπεύθυνο τμήματος συντήρησης πρασίνου.
- Υπεύθυνο τμήματος καθαριότητας και ανακύκλωσης.
- Υπεύθυνο διαχείρισης απορριμμάτων.
- Υπεύθυνο γραφείου κίνησης οχημάτων.
- Υπεύθυνο προμηθειών και αποθήκης.
- Υπεύθυνο υλικού του Δήμου και των πάσης φύσεως οχημάτων και των συνεργείων για την αποτελεσματική λειτουργία τους.
- Εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα του τομέα ευθύνης του.
- Τέλεση πολιτικών γάμων.
- Υπογραφή συμφωνητικών – γνησίων υπογραφής – φωτοαντιγράφων – βεβαιώσεων κλπ.
- Την εκπροσώπηση του Δήμου στα δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς του.
- Την εξουσιοδότηση της υπογραφής σε θέματα των ανωτέρω τομέων.

Β.  Ορίζει τον κ. Δεββέ Γεώργιο του Πάνου Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και τον κ. Γεωργακόπουλο Γεώργιο του Βασιλείου Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τα πρώτα δυόμιση έτη της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή από 01/09/2014 έως 28/02/2017.

Γ. Αναθέτει στους Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας:

1.  Αρβανίτη Βασίλειο του Κωνσταντίνου τις ακόλουθες αρμοδιότητες, για την Δημοτική Ενότητα Λαμπείας:
- Ευθύνη και λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών που παραμένουν στην δημοτική ενότητα.
- Παρακολούθηση των έργων και εργασιών που εκτελούνται στην δημοτική ενότητα.
- Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην δημοτική ενότητα σε συνεργασία με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο.
- Υπογραφή με εξουσιοδότηση δημάρχου βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στην δημοτική ενότητα.
- Τέλεση πολιτικών γάμων.
- Την υπογραφή των πάσης φύσεως ληξιαρχικών πράξεων που συντάσσονται στην δημοτική ενότητα όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο ληξίαρχος.
- Συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων.
Ο ανωτέρω θα αποκαλείται «Αντιδήμαρχος».

 2.  Πανούτσο Ιωάννη του Στεφάνου τις ακόλουθες αρμοδιότητες, για την Δημοτική Ενότητα Λασιώνος:
- Ευθύνη και λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών που παραμένουν στην δημοτική ενότητα.
- Παρακολούθηση των έργων και εργασιών που εκτελούνται στην δημοτική ενότητα.
- Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην δημοτική ενότητα σε συνεργασία με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο.
- Υπογραφή με εξουσιοδότηση δημάρχου βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στην δημοτική ενότητα.
- Τέλεση πολιτικών γάμων.
- Την υπογραφή των πάσης φύσεως ληξιαρχικών πράξεων που συντάσσονται στην δημοτική ενότητα όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο ληξίαρχος.
- Συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων.
          Ο ανωτέρω θα αποκαλείται «Αντιδήμαρχος».

 Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.
                                                                                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ      ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΟΤΖΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: