Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2011

Ορισμός Αντιδημάρχων δήμου Αρχ. Ολυμπίας

                                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Αρχαία Ολυμπία 12/01/2011 Αριθμ. Πρωτ.: 266
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (άρθρο 59)».
ΑΠΟΦΑΣΗ 14 /2011
Ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας
Έχοντας υπόψη:
• τα άρθρα 58, 59 και 282 παρ 16 του Ν.3852/10
• Την υπ' αριθμ. 45892/11-08-2010 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Πρωτοβάθμιοι & Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της χώρας με το Ν. 3852/2010 και κατανομή της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου σε Δημοτικές Ενότητες, βάσει των συνενούμενων πρώην Ο.Τ.Α του άρθρου 2, παρ. 1 του Ν. 3852/2010», όπως ισχύει.
• Την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.
• Την ανάγκη εξυπηρέτησης των δημοτών μας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Ορίζει τους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας, ως αντιδημάρχους του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, με θητεία για την διετία 2011-2012 εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και μεταβιβάζει σε αυτούς τις εξής αρμοδιότητες:
1. Τον Γεώργιο Δεββέ του Πάνου καθ΄ύλην αντιδήμαρχο, καθώς και αναπληρωτή δήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
- Προεδρεία της Οικονομικής Επιτροπής
- Υπεύθυνο διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
- Υπεύθυνο διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, με εποπτεία στα τμήματα Διοίκησης Προσωπικού, Δημοτικής κατάστασης, ταμείο, μισθοδοσία και λογιστήριο.
- Υπεύθυνο λειτουργίας ΚΕΠ
- Υπεύθυνο κατάρτισης και εκτέλεσης προϋπολογισμού.
- Υπεύθυνο Τουρισμού, Πολιτισμού και Ολυμπιακών θεμάτων.
- Υπεύθυνο Διεθνών Σχέσεων του Δήμου.
- Υπεύθυνο για την καλή οργάνωση και λειτουργία της πόλης της Ολυμπίας (Σχέδιο Πόλης, πάρκινκ, είσοδος κλπ).
- Την εποπτεία της καλής λειτουργίας των Νομικών Προσώπων του Δήμου.
- Υπογραφή συμφωνητικών –γνησίων υπογραφής-φωτοαντιγράφων-βεβαιώσεων κ.λ.π.
Εκπροσώπηση του Δήμου στα δικαστήρια, σε θέματα αρμοδιότητάς του.
Μεταβιβάζεται η εξουσιοδότηση της υπογραφής σε θέματα των ανωτέρω τομέων.
Όταν ο δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, ορίζεται αναπληρωτής δήμαρχος και ασκεί τα καθήκοντα του ο Γεώργιος Δεββές, στον οποίο μεταβιβάζει το δικαίωμα υπογραφής σε κάθε θέμα (Δαπάνες, ληξιαρχείο, κ.λ.π.).
2. Τον Βασίλειο Παπαντώνη του Διονυσίου καθ΄ύλην αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
- Προεδρεία Επιτροπής Ποιότητα Ζωής.
- Υπεύθυνο για έκδοση και παρακολούθηση Αδειών Καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και συναφών θεμάτων.
- Υπεύθυνο περιβάλλοντος, μελετών, έργων και επιμέλειας τεχνικών υπηρεσιών.
- Υπεύθυνο ποιότητας ζωής.
- Υπεύθυνο Πολεοδομικού σχεδιασμού και πολεοδομικών εφαρμογών.
Για την Δημοτική Ενότητα Λασιώνος θα ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α. Ευθύνη και λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών που παραμένουν στην δημοτική ενότητα.
β. Παρακολούθηση των έργων και εργασιών που εκτελούνται στην δημοτική ενότητα.
γ. Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην δημοτική ενότητα.
δ. Υπογραφή με εξουσιοδότηση δημάρχου βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στην δημοτική ενότητα.
ε. Τέλεση Πολιτικών Γάμων
στ. Συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων.
ζ. Την υπογραφή των πάσης φύσεως ληξιαρχικών πράξεων που συντάσσονται στην δημοτική ενότητα όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο ληξίαρχος.
Υπογραφή συμφωνητικών –γνησίων υπογραφής-φωτοαντιγράφων-βεβαιώσεων κ.λ.π.
Εκπροσώπηση του Δήμου στα δικαστήρια, σε θέματα αρμοδιότητάς του.
Μεταβιβάζεται η εξουσιοδότηση της υπογραφής σε θέματα των ανωτέρω τομέων.
3. Τον Πέτρο Γιαννακόπουλο του Νικολάου καθ΄ύλην αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
- Υπεύθυνο θεμάτων Νεολαίας και Αθλητισμού.
- Υπεύθυνο θεμάτων υγείας, πρόνοιας και κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου (πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι κ.λ.π.)
- Υπεύθυνο Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
- Υπεύθυνο Τοπικού Συμβουλίου Νέων.
- Υπεύθυνο καταγραφής περιουσιακών στοιχείων του Δήμου.
- Υπεύθυνο θεμάτων πολιτικής προστασίας.
- Υπεύθυνο ηλεκτροφωτισμού Δήμου (αλλαγή λαμπτήρων, επεκτάσεις κλπ)
- Υπεύθυνο εορταστικού φωτισμού.
- Εποπτεία Γραφείου Δημοτικής Αστυνομίας.
- Υπεύθυνο καλής λειτουργίας γραφείου αλλοδαπών.
- Υπεύθυνο για την συντήρηση, εποπτεία και καλή λειτουργία του αγροτικού δικτύου ιδίως στις ορεινές τοπικές κοινότητες.
Για την Δημοτική Ενότητα Φολόης θα ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α. Ευθύνη και λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών που παραμένουν στην δημοτική ενότητα.
β. Παρακολούθηση των έργων και εργασιών που εκτελούνται στην δημοτική ενότητα.
γ. Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην δημοτική ενότητα.
δ. Υπογραφή με εξουσιοδότηση δημάρχου βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στην δημοτική ενότητα.
ε. Τέλεση Πολιτικών Γάμων.
στ. Συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων.
στ. Την υπογραφή των πάσης φύσεως ληξιαρχικών πράξεων που συντάσσονται στην δημοτική ενότητα όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο ληξίαρχος.
Υπογραφή συμφωνητικών –γνησίων υπογραφής-φωτοαντιγράφων-βεβαιώσεων κ.λ.π.
Εκπροσώπηση του Δήμου στα δικαστήρια, σε θέματα αρμοδιότητάς του.
Μεταβιβάζεται η εξουσιοδότηση της υπογραφής σε θέματα των ανωτέρω τομέων.
4. Τον Γεώργιο Γεωργακόπουλο του Βασιλείου καθ΄ύλην αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
- Υπεύθυνο θεμάτων παιδείας (κτίρια, επιτροπές κ.λ.π.).
- Υπεύθυνο μεταφοράς μαθητών.
- Υπεύθυνο υπηρεσίας καθαριότητας.
- Υπεύθυνο διαχείρισης απορριμμάτων (χωματερών κ.λ.π.).
- Υπεύθυνο γραφείου κίνησης.
- Υπεύθυνο υλικού του Δήμου και των πάσης φύσεως οχημάτων και των συνεργείων για την αποτελεσματική λειτουργία τους.
- Υπεύθυνο Αγροτικών θεμάτων (ΕΛΓΑ, ΟΓΑ, ΠΣΕΑ, κ.λ.π.).
- Υπεύθυνο χώρων πρασίνου, μνημείων και παιδικών χαρών.
- Υπεύθυνο περιβάλλοντος σε θέματα αναδασώσεων κ.λ.π.
- Υπογραφή συμφωνητικών –γνησίων υπογραφής-φωτοαντιγράφων-βεβαιώσεων κ.λ.π.
Εκπροσώπηση του Δήμου στα δικαστήρια, σε θέματα αρμοδιότητάς του.
Μεταβιβάζεται η εξουσιοδότηση της υπογραφής σε θέματα των ανωτέρω τομέων.
Β. Αναθέτουμε στον δημοτικό σύμβουλο, Γαλύφα Γεώργιο τις ακόλουθες αρμοδιότητες, για την Δημοτική Ενότητα Λαμπείας:
α. Ευθύνη και λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών που παραμένουν στην δημοτική ενότητα.
β. Παρακολούθηση των έργων και εργασιών που εκτελούνται στην δημοτική ενότητα.
γ. Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην δημοτική ενότητα σε συνεργασία με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο.
δ. Υπογραφή με εξουσιοδότηση δημάρχου βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στην δημοτική ενότητα.
ε. Τέλεση Πολιτικών Γάμων
στ. Συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων.
ζ. Την υπογραφή των πάσης φύσεως ληξιαρχικών πράξεων που συντάσσονται στην δημοτική ενότητα όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο ληξίαρχος.
Ο ανωτέρω θα αποκαλείται «Αντιδήμαρχος».
Γ. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΟΤΖΑΣ
Πηγή:www.antroni.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια: